Акумулаторните Батерии

 

Какво трябва да знаем за акумулаторните батерии?

Акумулаторните батерии се съхраняват в сухи помещения при температура от минус 10 до плюс 35градуса, на разстояние не по-малко от 1 метър от отоплителни уреди и защитени от преки слънчеви лъчи. След зареждане с електролит с плътност 1,28g/ml при 25 градуса по целзий акумулаторната батерия е готова за експлоатация.Акумулаторните батерии МОНБАТ се продават фабрично заредени.Необходимо е за правилната експлоатация задължително да се спазва нивото на електролита във всеки един от елементите на акумулаторната батерия. Нивото на електролита трябва да бъде 10-15mm над горния ръб на плочите.

Обслужване

Акумулаторната батерия трябва да се фиксира в моторното превозно средство. Необходимо е акумулаторната батерия да се поддържа суха и чиста.Полюсните изводи /особено положителните/ да бъдат смазани с технически вазелин. Чрез доливане на дестилирана вода нивото на електролита трябва да се поддържа между min/max-10-15mm над горния ръб на плочите. Периодически е необходимо да се извършва проверка на зареждащото устройство на автомобила.Напрежението на генератора трябва да бъде14,1~0,3V при нормална работа на двигателя. В сервизните центрове редовно да се следи заредеността на акумулаторната батерия чрез измервана плътността на електролита. 


ПЛЪТНОСТ        АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

1,28G/ML                ЗАРЕДЕНА

1.20G/ML                ПОЛУЗАРЕДЕНА

1.15G/ML                РАЗРЕДЕНА

При плътност на електролита под 1,24g/ml акумулаторната батерия трябва да бъде заредена отново. Акумулаторната батерия никога не трябва да бъде оставяна в разредено състояние или без електролит, след като един път вече е била заредена, защото се поврежда. Разредена акумулаторна батерия може да замръзне при няколко градуса под нулата. Акумулаторната батерия се разрушава от завишаване плътността на елекролита над указаната от производителя.

 

Помощно запалване на двигателя с втори автомобил

При необходимост може да се използва друг автомобил за запалване на автомобил с разреден акумулатор.Необходимо е да се използват само стандартни удължителни щипки и да се спазват инструкциите им за експлоатация.

 

 • Използвайте само батерии с едно и също номинално напрежение.
 • Изключете двигателите и на двата автомобила.
 • Най-напред свържете двете положителни клеми и после отрицателната на оказващия помощ втори автомобил.
 • След това закачете крокодилната щипка към минуса на подпомагания автомобил.
 • Запалете двигателя на оказващият помощ автомобил и след това другия.
 • Ако двигателя му отказва да запали в продължение на 15 сек.,изключете запалването и опитайте отново.
 • Откачете свързващите удължителни проводници в обратна последователност.

 

Правила за безопастност

При работа с акумулаторни батерии е необходимо да се знаят следните неща:

 

 • Батерията е заредена със сярна киселина, която е силно разяждаща.
 • При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси незабавно лекарска помощ.
 • При попадане върху кожата измийте с вода, а след това с 5% разтвор на сода бикарбонат.
 • При неволно поемане с уста и поглъщане трябва да се пие топла вода, мляко или белтък от яйце.Да не се предизвиква повръщане! Спешно да се потърси лекарска помощ.
 • Зарядните газове са експлозивни. При зареждане в затворени помещения да се осигури добра вентилация.
 • В помещението да не се допуска палене на открит огън, искрообразуване,да не се пуши.
 • Не изхвърляйте стари акумулаторни батерии в контейнерите за битови отпадъци.
 • Предавайте старите батерии за преработка.

 

Преди монтирането или демонтирането на акумулаторната батерия да се изключат всички превключваеми потребители за да се избегне искрообразуване по невнимание. При освобождаване на изводните клеми най-напред да се свали кабела на масата.При свързване тази връзка трябва да се осъществи последна за избягване на къси съединения,причинени от инструменти.При зареждане най-напред се свързва акумулаторната батерия към уреда за зареждане,след което се включва уреда.След заряд се процедира в обратна последователност.

Източник: http://www.dikom-bg.com